Termeni și condiții de confidențialitate

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic inscris la pozitia 125 in Registrul Partidelor Politice din Romania, cu sediul in Bd. Aviatorilor nr. 9, Bucuresti, Sector 1, Cod de Identificare Fiscala 36420951, Cont bancar: RO33UGBI0000132024257RON deschis la Garanti Bank, e-mail: contact@usr.ro, site: www.usr.ro, legal reprezentat de catre Dl. Ilie - Dan BARNA in calitate de Presedinte (în continuare, USR)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal USR: Teodora Stoian;

Adresa email: dpo@usr.ro;

Partidul LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARTITATE este un partid politic înscris la poziția 181 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Str. Finlanda, nr. 15, București, Sector 1, cod de identificare fiscală 40337570, Cont bancar RO20RNCB0085161973390001 deschis la Banca Comercială Română, e-mail: contact@ro.plus, site: www.ro.plus, legal reprezentat de către Dl. Dacian Julien CIOLOȘ, în calitate de Președinte (în continuare, PLUS),

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal PLUS: Andrei Lupu;

Adresă email: dpo@ro.plus;

USR și PLUS au calitatea de operatori în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și Legii nr. 190/2018. De asemenea arătăm că cele două partide au constituit alianța politică ”Alianța USR PLUS” conform art. 27 și urm. din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice și a protocolului politic, astfel că această alianță politică va avea calitate de operator de date cu caracter personal, fiind constituită din cele două partide menționate anterior.

USR, PLUS, precum și ”Alianța USR PLUS” vor fi numite în continuare, împreună, “Operatorii”.

Introducere prelucrare date cu caracter personal

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, art. 9 din Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea, Operatorii în calitate de partide politice se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce le revin în baza Regulamentului și a Legii, precum și drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament.

În acest sens Operatorii pun la dispoziția Dvs. prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul completării si semnării listei de susținători pentru alegerea Președintelui României din anul 2019.

 

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 2016/679, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea și semnarea listei de susținători persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Legea nr. 190/2019.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin completarea și semnarea listei este susținerea candidatului la Președinția României din anul 2019, Dan Ilie Barna, susținut de alianța politică  USR PLUS.

De asemenea operatorii colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separate, pe perioada de colectare și stocare, conform prezentei informări. Operatorii prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării campaniei de susținere a candidatului la Președinția României din anul 2019, Dan Ilie Barna, susținut de alianța politică  USR PLUS.

Ca partide politice înregistrate în România, Operatorii au un rol fundamental în realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau de dreptul internațional public ori funcționarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democrației.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa și semna lista de susținători și care vor fi colectate și prelucrate de Operatori sunt următoarele: semnătură, nume, prenume, data nașterii, act de identitate denumire, act de identitate număr, act de identitate serie.

3. Entitate abilitată (Operatorii) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați oricăruia dintre operatorii enumerați în preambul, respectiv: Responsabil date USR – Teodora Stoian, email: dpo@usr.ro, Responsabil date PLUS – Andrei Lupu, email: dpo@ro.plus.

4. Drepturile persoanei vizate

Operatorii vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

5. Perioada pentru care datele sunt stocate

Datele astfel colectate, prin intermediul acestui tabel vor fi stocate de Operatori la sediul operatorului USR, pe toată perioada anterioară depunerii la Biroul Electoral central.

6. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți

Datele cu caracter personal astfel colectate vor fi transmise la Biroul Electoral Central, astfel cum impune art. 27 alin. (31) și urm. din Legea nr. 370/2004, spre verificare în vederea susținerii candidatului la Președinția României din anul 2019, Dan Ilie Barna, susținut de alianța politică  USR PLUS.

7. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele sunt arhivate în format fizic la sediile operatorului USR pe toată perioada de strângere de semnături, anterior depunerii la Biroul Electoral Central. Operatorii va adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor anterior depunerii la Biroul Electoral Central, în acest sens listele vor fi păstrate într-un dulap cu această destinație specială, încuiat cu cheie. Accesul la acest dulap va fi limitat membrilor din echipele de campanie ale Operatorilor. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

Membrii din echipele de campanie ale Operatorilor vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate.

Ștergerea datelor și arhivarea acestora nu se impune după predarea lor către Biroul Electoral Central, nefiind păstrate liste de susținători ci predate integral către Biroul Electoral Central.